Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX xem xét các báo cáo, tờ trình