Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Lễ giao nhận quân tại huyện Văn Yên