Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 về công tác quy hoạch cán bộ