UBND tỉnh Yên Bái ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Thái Nguyên