Đoàn đại biểu Quốc hội Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)