Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Văn Chấn