Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Yên Bái