Yên Bái đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định 132 của Bộ Chính trị