UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 6: GRDP quý 2 tăng 6,82%