Yên Bái: Hội thảo tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND