Hội thảo khoa học kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái