Nhiều vấn đề được giải đáp tại Hội nghị đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động Yên Bái