Thị trưởng thành phố Mimasaka (Nhật Bản) chào xã giao Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy