Tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka (Nhật Bản) triển khai thoả thuận hợp tác trong thời gian tới