Yên Bái tham dự Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01 về quan hệ Đảng và Chỉ thị 12 về đối ngoại nhân dân