Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII