Khai mạc Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX