Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái: Tiếp tục bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thông qua 27 nghị quyết