Yên Bái lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu