Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm