19 tác phẩm đạt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023