Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt đầu xuân các cơ quan báo chí, tuyên truyền