Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá