Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên