Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Văn Chấn