Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Yên Bái khoá XIX thông qua 17 nghị quyết về cơ chế chính sách