Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình giám sát chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ