Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ