Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát chuyên đề tại huyện Văn Yên