Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức phiên giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm