Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Ngọc Luận dự sinh hoạt chi bộ tại xã Tân Nguyên