Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI sẽ diễn ra trong tháng 7