Yên Bình tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh