“Trái ngọt” trên hành trình kiến tạo những miền quê đáng sống