Yên Bái - Xaynhabuly trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng, công tác ngoại vụ