Gần 13.000 cán bộ, đảng viên tỉnh Yên Bái dự quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị