Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Yên Bái: Thảo luận, thông qua 16 nghị quyết