Bế mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái: Thông qua 23 nghị quyết quan trọng