Yên Bái: 80 học viên được cập nhật kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng về cải thiện môi trường kinh doanh