Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương giám sát tại huyện Văn Yên