Yên Bái song hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất