Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm