Học và làm theo lời Bác, Yên Bái phát triển giao thông mở đường cho phát triển kinh tế