Hội Nông dân Yên Bái ký kết hợp đồng với Công ty Lucavi cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên