Ban Quản lý Chương trình FFF Việt Nam và FAO làm việc tại Yên Bái