Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 sẽ hoàn thành lắp đặt tua-bin Tổ máy số 1 trong tháng 6