Hoàn thành lắp đặt tua-bin Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2