Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao hỗ trợ lợn giống cho 16 hộ nghèo xã Động Quan