Nông dân Yên Bái phát huy vai trò chủ thể trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới