Tết ông Công, ông Táo: Lan toả ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường